ปลูกผักปลอดสารพิษบนอาคาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยใช้ 3 กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) กลยุทธ์การส่งเสริมเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และ กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement) นั้น

ศูนย์การเรียนรู้มหิดลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีศูนย์อาหารกลางสำหรับบริการให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ประกอบกับอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลยังคงมีพื้นที่ที่จะสามารถปรับปรุงให้เกิดการใช้ประโยชน์ พัฒนาการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากรได้อีกนั้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ที่ปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ส่งเสริมการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา/บุคลากร และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ

3) เพื่อสุขภาพผู้บริโภค

4) เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ