Safe driving campaign
15/07/2021
THINK CYCLE BANK
16/07/2021

Eco Town

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานสำคัญของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เพื่อหนุนเสริมมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยได้วางกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ

  1. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency)
  2. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
  3. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน (Community Engagement)

จากผลสำเร็จของโครงการ “Clean and Clear” ในปี 2551 และการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์  ในปี 2555 – 2563  มหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นนำร่อง ด้วยการนำองค์ความรู้ในการจัดตั้งและการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมกับการสาธิตและแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้นักเรียน/ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ  ส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนโดยเริ่มจากโรงเรียน  ครอบครัวและกระจายสู่สังคม ภายใต้โครงการ “พันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน” ต่อไป

มหาวิทยาลัยได้นำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเผยแพร่สู่ชุมชนตามแนวนโยบาย Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยได้นำองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ การดำเนินโครงการธนาคารขยะและการใช้งานระบบโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ เช่น โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล สมุดคู่ฝาก ตราชั่ง ฯลฯ สนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลสู่โรงเรียนต้นแบบ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและเกิดเครือข่ายการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชน และสอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงาน คือ

  1. สำรวจโรงเรียนเป้าหมาย/เชิญร่วมโครงการ
  2. ขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
  4. อบรม/จัดวางระบบ/จัดซื้ออุปกรณ์/ทดลองระบบ
  5. ประชุมกรรมการวางแผนเปิดตัวโครงการ

ซึ่งมีผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือมีการถ่ายทอดระบบการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับโรงเรียนเครือข่าย  ซึ่งจะทำให้ เกิดความมั่นคง เกิดรายได้ต่อสมาชิก และสมาชิกจะได้รับการฝึกฝนการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะพร้อมกับเห็นคุณประโยชน์ของขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้ว  ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน และเกิดเครือข่ายต้นแบบการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ระหว่างสถาบันการศึกษาและขยายตัวสู่ชุมชน ต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. เครือข่ายจังหวัดนครปฐม จำนวน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 4. โรงเรียนมัธยมวัดปุรณาวาส
5. โรงเรียนวัดทรงคนอง 6. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
7. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 8. โรงเรียนวัดมะเกลือ
  1. เครือข่ายจังหวัดระยอง จำนวน 22 โรงเรียน
1. โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 2. โรงเรียนเทศบาล 1
3. โรงเรียนเทศบาล 2 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบบ้านเพ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง 6. โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
7. โรงเรียนวัดมาบชลูด 8. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
9. โรงเรียนวัดตากวน 10. โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
11. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 12. โรงเรียนวัดมาบข่า
13. โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 14. โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
15. โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 16. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
17. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 18. โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
19. โรงเรียนวัดบ้านฉาง 20. โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
21. โรงเรียนบ้านพยูน 22. โรงเรียนบ้านเขาซก อำเภอหนองใหญ่

เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 โรงเรียน

1. โรงเรียนเทศบาล 1 2. โรงเรียนเทศบาล 2
3. โรงเรียนเทศบาล 3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เปิดตัวโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
(โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล)

เปิดตัวโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

3 โรงเรียน (โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง)

เปิดตัวโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

2 โรงเรียน (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส)

เปิดตัวโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

2 โรงเรียน (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา)

 

โครงการ ThinkCycle Bank ทิ้งแบบหมุนเวียน….เพื่อเปลี่ยนโลก จังหวัดระยอง

โครงการ ThinkCycle Bank ทิ้งแบบหมุนเวียน….เพื่อเปลี่ยนโลก จังหวัดบุรีรัมย์