Green Area
15/07/2021
Eco Town
16/07/2021

Safe driving campaign

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  (Safe driving campaign)

ปัญหาสภาพการจราจรในมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปีจากความประมาทเลินเล่อ ทั้งที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในบางครั้งก็ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บจากการขาดการป้องกันที่เหมาะสม และภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีการใช้งานจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากจากทั้งนักศึกษา บุคลากร และในส่วนของจักรยานยนต์รับจ้างจากภายนอก ซึ่งจากผู้ใช้งานทั้งหมดยังมีการสวมหมวกนิรภัยเป็นจำนวนน้อยด้วยรู้สึกประมาทในการเดินทางระยะสั้น หรือ จากการที่รู้สึกไม่สะอาดเพียงพอจากการใช้หมวกนิรภัยร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ “ปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ. 2554 – 2563 นั้น

รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการรณรงค์ตามคณะ/สถาบัน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวิทยาเขต ศาลายา   โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแจ้งความสำคัญของโครงการโดยคณะผู้บริหาร การแจ้งข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พิษภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบหมวกนิรภัยและหมวกรองในสำหรับหมวกนิรภัยให้กับคณะ/สถาบัน อีกทั้งมีติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามจุดต่างๆ และยังมีการตั้งด่านตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยในแต่ละเดือนในพื้นที่ เพื่อลดการไม่สวมหมวกและการเกิดอุบัติเหตุ โดยกิจกรรมรณรงค์ จัดขึ้นตั้งแต่เดือน ธันวามคม 2557 – ธันวาคม 2559 และจากการจัดกิจกรรมนี้ อัตราผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยภายในพื้นที่ มีจำนวนน้อยลงจนต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้จักรยานยนต์ทั้งหมด

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ นับว่าเป็นความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 3 (Good Health and well-being) เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุ ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งในปัจจุบัน ก็ยังคงมีการรณรงค์การขับขี่ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมการขับขี่ที่ถูกต้อง การจัดการให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้สำหรับบุคลากร นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง