Innovation for Campus Sustainability 2022 (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ปี 2565 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นและสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ได้จัดการประกวดแบบไฮบริดคือทีมนักศึกษาผู้เข้าประกวดเข้ามานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการฯ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK: Mahidol University Sustainability เพื่อให้ผู้ร่วมรับชมทางออนไลน์มีส่วนร่วมในการโหวตคะแนนยอดนิยม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอยู่

การประกวดรอบแรก รอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)

การประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์
  รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์
  รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล
  รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

 

ซึ่งในการประกวดรอบแรกได้คัดเลือกทีมนักศึกษาทั้งหมด 5 ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทั้ง 5 ทีมจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาตันแบบนวัตกรรม ทีมละ 15,000 บาท ซึ่งมีทีมดั้งต่อไปนี้

 1. ทีม DOLITTLE
 2. ทีม Gogowa
 3. ทีม TKN22
 4. ทีม Boring Bug
 5. ทีม Outer planet

รับชมการประกวดย้อนหลัง

ประมวลภาพการประกวด

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ: นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)

ทั้ง 5 ทีมจากการประกวดรอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) ได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและเข้ามานำเสนอผลงานและความคืบหน้าโครงการต่อหน้าคณะกรรมการฯ ในรอบชิงชนะเลิศนี้ โดยผลงานจะถูกประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ ขั้นตอนการผลิต ประโยชน์จากการใช้งานจริงหรือการต่อยอด ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมไปถึงทักษะการนำเสนอของผู้เข้าแข่งขันเอง ซึ่งผลการตัดสินได้ผู้ชนะดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม Outer planet

ผลงาน อุปกรณ์วัดและแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบ Real-time

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • นายดลชัย แผ่วัฒนโรจน์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม TKN22 ผลงาน Upcycle polywares โดยนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาฆ่าเชื้อและนำมาประดิษฐ์เป็นถังขยะ เก้าอี้ ที่โกยขยะ ชั้นวางของนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย

 • นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์
 • นางสาวกมลชนก สาลี
 • นางาสาวอิสริยา รัตนภูมิ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : ทีม DOLITTLE

ผลงาน SUFO (Single Use Foam) เป็นภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากวัสดุทางธรรมชาติ

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

 • นางสาวณัฐิดา ทรัพย์ปกรณ์ชัย
 • นางสาวพรปวีณ์ ศรีราชา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

ทีม Boring Bug

ผลงาน ElectroBike จักรยานปั่นสร้างพลังงานสะอาด และสะสมแต้มแลกของรางวัล

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • นางสาววทัญญุตา มอยแก้ว
 • นายธีระวุฒิ วงศ์อ้าย
 • นางสาวสิรินทรา ฉัตรหิรัญ

ทีม Gogowa

ผลงาน TidPuen Application: web application Carpool ซึ่งผู้ขับจะได้ส่วนแบ่งค่าน้ำมัน

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย

  • นายแทนไท ธรรมสอน
  • นางสาวธัญจิรา ธารทรรศนีย์
  • นางสาวกรรณิการ์ สุขใจรุ่งวัฒนา

รับชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศย้อนหลัง

ประมวลภาพการประกวด

โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations)