โครงการประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล
12/02/2021
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564
20/05/2021

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3 พร้อมมอบต้นไม้และของที่ระลึกแก่ผู้แทนส่วนงานในพื้นที่พญาไท เพื่อส่งเสริมนโยบายการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ในนามผู้แทนกลุ่มคณะในวิทยาเขตพญาไท ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบต้นไม้และของที่ระลึกในโครงการดังกล่าว

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย