โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3
25/03/2021
Circular Economy GCxMahidol Webinar 2021
09/06/2021

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้น กัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และ “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” โดยปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 40 ต้น  บริเวณพื้นที่อาคารเจรจานวัตกรรม จำนวน 100 ต้น