19/03/2023

ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 คนในโครงการ English Spring 2023

19/03/2023

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

19/03/2023

อบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566

24/02/2023

ศึกษาดูงานพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย