09/12/2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

08/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์”

04/12/2021

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin)

03/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week