10/02/2023

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01/02/2023

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

26/01/2023

โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

25/01/2023

บรรยายหัวข้อ Past experiences and future direction on driving solutions to Net Zero. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ