27/10/2022

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

11/10/2022

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต

06/10/2022

บรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)

04/10/2022

ต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล