28/03/2024

อบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2567

26/03/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

25/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus“

25/03/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน” (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace)