29/06/2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

16/06/2022

ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2565

15/06/2022

กิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

01/06/2022

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดระยอง