พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564
24/09/2021
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
25/11/2021

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ อาคารศาลายา โดยในปีนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีผู้เกษียนอายุราชการจำนวน 3 รายคือ นางไพรัช เพ็งจันทร์ งานบริหารและพัฒนาระบบ, นายเจริญ บัวภิบาล งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ,นายคะนอง ทองธาตุ งานจราจรและความปลอดภัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุฯ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบวาระเกษียณอายุราชการและได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน