28/11/2022

งานเดิน-วิ่ง “MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7”

25/11/2022

การประชุม Asian Sustainable Campus Network 2022 Conference (ASCN2022 Conference)

15/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล MU-ECODATA

04/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล