28/09/2022

มอบรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 7

19/09/2022

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14/09/2022

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)

08/09/2022

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงาน ในโครงการ “ การศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสภาพภูมิทัศน์ ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”