25/04/2022

เยี่ยมชมพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองโครงการ Green Campus มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

21/04/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ด้านการจัดการพลังงาน

01/04/2022

การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “การขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)”

24/03/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา