การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2563
18/12/2020

เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้บริหารส่วนงานให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดย ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  • คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  • วิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ