World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day เป็นวันที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อ การดำรงอยู่ของมนุษย์ องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุก ซึ่งในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme UNEP) จะเป็นผู้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก ปี เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Mahidol University Sustainability Action) ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs) เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญกับวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและรณรงค์ให้ประชาคมมหิดลรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยจะมุ่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่นๆ เช่น แหล่งนันทนาการทางน้ำ สวนเจ้าฟ้า อุทยานสิรีรุกขชาติซึ่งมีสมุนไพรมากกว่า 800 ชนิด รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น Mahidol Eco Park ที่ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 15 (Life on Land) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 13 (Climate Action) การับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ สถาบัน ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาเป้าหมายข้อ 17 (Partnerships for the Goals) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ปี 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้น กัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และ “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” โดยปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 40 ต้น  บริเวณพื้นที่อาคารเจรจานวัตกรรม จำนวน 100 ต้น

ปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน ปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ และมีผู้แทนจาก 28 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 90 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 40 ต้น ในกิจกรรมดังกล่าว

ปี 2562

Mahidol Eco Run

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” งานวิ่งสำหรับคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารใบไม้ 3 ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” โดยมีกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพระยะ 1.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะ 4 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำแก้วน้ำมาเติมน้ำดื่มเอง เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติค โดยหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลเป็นกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกแทนเหรียญรางวัลอีกด้วย

ดูรายละเอียดกิจกรรม https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/4941

ปี 2561

ปลูกรัก ฮัก MU

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกรัก ฮัก MU” และร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณริมทางเดินอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ขึ้น เพื่อสืบสานและรณรงค์ให้ประชาคมมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านการกระทำเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

โดยในปีนี ้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Beat Plastic Pollution มีคำขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือ จากนโยบาย การลดใช้ ถุ งพลาสติกในร้านค้าสะดวกซื้อที่ได้ประกาศและลงมือทำอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แล้ ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อช่วยสร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. บริเวณถนนการุณยมิตร (ด้านข้างคณะพยาบาลศาสตร์) ทั้งนี้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเราชาวมหิดลครับ

ดูรายละเอียดกิจกรรม https://mahidol.ac.th/th/2018/hug-mu/

ปี 2560

“Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่รุ่นที่ 1

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกา รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับตัวแทนผู้นำเยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่ออีกทางหนึ่งด้วย

ดูรายละเอียดกิจกรรม https://mahidol.ac.th/th/2018/green-kid/