20/09/2023

จักก้าแรลลี่ 2566

28/08/2023

การตัดสินโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 8

24/08/2023

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Week 2023) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22/08/2023

ม.มหิดล ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่าน SDGs” ในกิจกรรม SDU: Actions toward the Sustainable Development Goals ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต