17/08/2022

โครงการสร้างผู้นำนักศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Leader Workshop)

27/07/2022

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

26/07/2022

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2565

22/07/2022

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก