22/02/2023

ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Faculty of Environment Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น

21/02/2023

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

17/02/2023

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลศิริราช

15/02/2023

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 Environmental Law and Regulation and Environmental Aspect