29/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

25/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015

25/04/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2024” รอบนำเสนอแนวคิด ในธีม “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

24/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015