24/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รายวิชา ENTM 523 เศรษฐกิจฐานชีวภาพ หลักสูตรวิทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

22/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015

19/04/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเกี่ยวกับ ISO 14001:2015

28/03/2024

กิจกรรม Zero Waste Awareness Day เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง