มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
02/10/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินในโครงการ “YOU เทิร์น” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
03/12/2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 8 จำนวน 31 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ Green University รวมถึงเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย” โดยมีทีมวิทยากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแก่คณะศึกษาดูงาน