จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ออกกำลังการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
11/01/2021
แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)
06/02/2021

กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกองกายภาพฯ ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด” บริเวณถนนคนเดินระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่มาวิ่งออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีความปลอดภัยในขณะวิ่ง ด้วยแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่

  • การวิ่งบนถนนคนเดินไม่วิ่งลงถนน
  • รักษาระยะห่างระหว่างวิ่ง Physical Distancing
  • ลงทะเบียนไทยชนะผ่าน qr code ก่อนและหลังวิ่ง