การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2563
18/12/2020
กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด
05/02/2021

จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ออกกำลังการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาออกกำลังกาย ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริเวณถนนคนเดิน 3 จุด ได้แก่ 1. คณะวิศวกรรมศาสต์ 2. สถานีรถบัส 3. ด้านหน้าอาคารใบไม้ 3 ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและขอความร่วมมือผู้ที่มาออกกำลังกายปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการ Physical Distancing ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง