งานประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)
02/12/2020
จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ออกกำลังการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
11/01/2021

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ คุณสุประกิจ ทองดี และ คุณประกาศิต เขียนด้ว ผู้ตรวจประเมิน “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว เป็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบริหารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล