Environmentalliteracy

12/05/2020

กิจกรรม MU Green Market

12/05/2020

โครงการ MU Green Mentor

12/05/2020

กิจกรรม MU GO Green

12/05/2020

โครงการรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก No Plastic Cup

12/05/2020

(หมดเขตรับสมัคร) ทุนการศึกษาสยามสไมล์ เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี

08/05/2020

จิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shield

08/05/2020

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2562

08/05/2020

โครงการ Health Talk Conference : ดูแลใจในช่วง # StayHome

07/05/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)