Announce

01/05/2020

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

29/04/2020

หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

29/04/2020

หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

29/04/2020

หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

29/04/2020

หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

29/04/2020

โครงการ  ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness)

29/04/2020

หลักเกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

16/04/2020

โครงการ สุข❤️ ที่ปลายปากกา Transformative Learning for writing

14/04/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล