กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปณิธาน : มุ่งบริการ ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์  (Vision) : มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานกิจการนักศึกษาระดับโลก (To be World Class Student Affairs)

พันธกิจ  (Mission) : สร้างความเป็นเลิศในงานกิจการนักศึกษา ด้าน

  1. การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข
  3. การเสริมสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสังคม เพื่อพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในระดับชาติ และนานาชาติ

สมรรถนะหลัก  (Core Competency)

มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการนักศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งก่อนเริ่มศึกษา ขณะศึกษา จนสำเร็จการศึกษา (Student Life Cycle) เพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น รวมถึงมีบริการสิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข ตลอดจนการเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ค่านิยม  (Core Values)  :  M-A-H-I-D-O-L

M – Mastery (รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล)

A – Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)

H – Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)

I – Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)

D – Determination (แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ)

O – Originality (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

L – Leadership (ใฝ่ใจเป็นผู้นำ)