กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารด้านสุขภาพ

ใบคำร้องขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (สำหรับ นักศึกษาก่อนปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับต่างๆ ด้านสุขภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพกพร่อง กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2561

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

แบบฟอร์มด้านสิทธิการรักษาพยาบาล [แบบฟอร์มเปล่า]

หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยกระทำการแทนนักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล

แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์

 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 1 ก (สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานฯ)

 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 2 ก (ถึงแก่กรรม)

 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ใบคำร้องทั่วไป (สำหรับนักศึกษา)

 ใบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)