หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามวิทยาเขตต่างๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา  ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้

วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาทำการ พบแพทย์
ศาลายา
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา- คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา- คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล [ตรงข้ามโรงอาหาร] ศาลายา +66 2849 4529-30 08.30-17.00 11.00-13.00
บางกอกน้อย
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ห้อง 499 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช +66 2419 7389, 4031 08.00-16.00 12.00-13.00
พญาไท
– หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี- หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน- หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์- หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์
ชั้น 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

+66 2200 3835+66 2306 9160

+66 2201 5000 # 5203

+66 2246 1225-31 # 5210

+66 2644 4609

08.00-16.0008.00-16.00

09.00-16.00

12.00-13.00

08.30-16.30

08.00-16.0012.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

กาญจนบุรี ชั้น 1 อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี +66 3458 5058-76
norngnut.som@mahidol.ac.th
08.30-20.00 (อังคาร)
17.00-19.00
นครสวรรค์ +66
อำนาจเจริญ +66