มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามวิทยาเขตต่างๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา  ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา