กองกิจการนักศึกษา มหิดล

หน่วยบริการทันตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการรักษาทางทันตบริการพื้นฐานให้สำหรับนักศึกษา ได้แก่ การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจทันตกรรมแรกเข้าของมหาวิทยาลัยก่อน จึงสามารถเข้ารับบริการได้ ซึ่งผลการตรวจทันตกรรมแรกเข้าจะบันทึกอยู่ในแบบตรวจสุขภาพช่องปาก (กน.002) เพื่อเป็นประวัติในการเข้ารับบริการต่อไป

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สถานที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษา
หน่วยบริการทันตกรรม สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาให้บริการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แผนกทันตกรรม ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช +66 2419 7415-17 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
12.30 น. – 15.00 น.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี +66 2201 1210
+66 2201 1164
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี
13.00 น. – 15.00 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ +66 2200 7557 วันจันทร์ – วันศุกร์
13.00 น. – 15.00 น.
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก +66 2849 6600
# 2004, 2031, 3053
วันจันทร์ – วันศุกร์
08.00 น. – 16.00 น.
(งดบริการวันพุธ ตั้งแต่ 13.00 น.)

หมายเหตุ
  –  การรับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษาต้องนำแบบตรวจสุขภาพช่องปาก (กน.002) ไปด้วยทุกครั้งที่รับบริการ ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้หากเข้ารับบริการคลินิกพิเศษหรือคลินิกพิเศษนอกเวลา  เว้นแต่นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
–  นักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตรสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร รวมถึงงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้