บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินสงเคราะห์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 100,000 บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของนักศึกษา ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน / งานการศึกษาส่วนงาน (ซึ่งแต่ละส่วนงานเป็นผู้กำหนด) หรืองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายาภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต) โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่องมีดังนี้

สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
รายการ กรณีสูญเสียสมรรถภาพฯ กรณีเสียชีวิต
1. แบบฟอร์มสำหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา แบบฟอร์ม 1 ก. แบบฟอร์ม 2 ก.
2. สำเนาหลักฐานแสดงการตาย (ใบมรณะบัตร) ของนักศึกษาที่เสียชีวิต
3. หลักฐานใบรับรองแพทย์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งแสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานนั้นมีผลทำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถที่จะศึกษาต่อไปได้
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบริการสุขภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษานั้นๆ (ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา)
5. สำเนาบัตรประจำตัวของนักศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) ของนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ – นามสกุล ของนักศึกษา
8. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา – มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม (ใบสำคัญการสมรสระหว่างบิดา – มารดาของผู้ถึงแก่กรรม หรือหลักฐานการจดทะเบียนว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร หรือคำพิพากษาที่แสดงว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร)
9. สำเนาหลักฐานการเป็นสามี หรือ ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมาย (ใบสำคัญการสมรส กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมมีคู่สมรส)
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
11. สำเนาหลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส หรือหลักฐานบิดา – มารดา (ผู้ถึงแก่กรรม) จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือคำพิพากษาของศาลที่แสดงว่าเป็นบุตรของผู้ถึงแก่กรรมจริง (กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดา – มารดา)
12. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ – นามสกุล ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
13. สำเนาหลักฐานการตาย (ใบมรณะบัตร) ของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา (ถ้ามี) ทุกคน
14. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาทุกคน
15. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมมีบุตรผู้เยาว์ และบุตรนั้นไม่มีบิดาหรือมารดาและไม่สามารถที่จะมารับเงินสงเคราะห์นักศึกษาด้วยตัวเอง
16. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน (ถ้ามี)
สำหรับผู้รับรองการใช้เงิน  (ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับปฏิบัติการขึ้นไป [วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป])
รายการ กรณีสูญเสียสมรรถภาพฯ กรณีเสียชีวิต
1. หนังสือรับรองการใช้เงิน แบบฟอร์ม 3 ก.
2. อากรแสตมป์ราคา 10 บาท
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้รับรองการใช้เงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองการใช้เงิน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้รับรองการใช้เงิน
*กรณีผู้รับรองการใช้เงินมีคู่สมรส
รายการ กรณีสูญเสียสมรรถภาพฯ กรณีเสียชีวิต
1 สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้รับรองการใช้เงิน
2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้รับรองการใช้เงิน
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองการใช้เงิน
4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้รับรองการใช้เงิน
ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา

1. ผู้ขอยื่นเรื่องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาให้ครบถ้วน

2. ผู้ขอยื่นเรื่องติดต่องานกิจการนักศึกษา, งานการศึกษาส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา หรือยื่นเรื่องที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา พร้อมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาที่ได้เตรียมไว้แล้ว

3. หน่วยงานที่รับเรื่องไว้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารและดำเนินการดังนี้

– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่ส่วนงานตันสังกัดนักศึกษา ส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการยื่นเรื่องมาที่ “งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา” เพื่อเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป

– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษ กองกิจการนักศึกษา เอกสารจะได้นำเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป

4. เมื่อมหาวิทยาลัยได้สั่งจ่ายเช็คให้ผู้ขอยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาแล้ว กองกิจการนักศึกษาจะแจ้งผู้ยื่นเรื่องฯ ให้เดินทางมารับเช็คที่ “งานรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” และแจ้งส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาทราบต่อไปหมายเหตุ  เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการดำเนินการ ผู้ยื่นเรื่องโปรดศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา (คลิก) ให้เรียบร้อยก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +66 2849 4501-28