กองกิจการนักศึกษา มหิดล

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น  การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม หรือการจัดกิจกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกอย่างแข็งแกร่ง

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน  (คณะ/วิทยาลัย) เราเรียกหน่วยงานดังกล่าวว่า  องค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน และชมรม

คราวนี้เรามารู้จักองค์กรนักศึกษาให้มากขึ้นดีกว่า

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือองค์กรนักศึกษาที่ทำงานเพื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในการดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและความเป็นธรรมต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทั่วถึง สภานักศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่บริหารกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของสโมสรนักศึกษาและของชมรม เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา ตลอดจนเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาในวาระที่เกี่ยวข้อง และสามารถเรียกประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน

สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนงาน ดำเนินงานเชื่อมโยงและร่วมมือกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย

เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา ด้านวิชาการ  เป็นต้น  ชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล