กองกิจการนักศึกษา มหิดล

หน่วยกีฬา งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชมรมด้านกีฬานักศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  3. ให้บริการสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์ภายใต้การกำกับการดูแลของกองกิจการนักศึกษา