กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย

เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา ด้านวิชาการ  เป็นต้น  ชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล