การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT)

Flow chart

 O13.1.Flow Chart การรับนักศึกษา

 O13.2.Flow chart การแจ้งซ่อมออนไลน์

 O13.3.Flow chart การรับชำระค่าไฟฟ้า

 O13.4.Flow chart การงดและจ่ายไฟฟ้า

 O13.5.Flow Chart นักศึกษาป่วย

 O13.6.Flow chart รับปณ. ยืมกุญแจสำรอง CCTV

คู่มือ

 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานหอพัก)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (งานหอพัก)