หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Disability Support Services Mahidol University (DSS Mahidol)

ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป เพื่อสร้าง สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไป

มหาวิทยาลัยเพื่อนคนทั้งมวล Inclusive University คือ

มหาวิทยาลัยที่สร้างความเท่าเทียมระหว่างคนทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สามารถมีโอกาสสร้างอนาคตทางสังคมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ มีความเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม และ รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ACCESSIBLE EDUCATION ด้านการศึกษา

 • สร้างโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอน

ได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

 • จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ให้คำแนะนำ บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการกับคณะ ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการได้ตามความเหมาะสม อำนวยความสะดวกในการสอบ เช่น การขยายเวลาสอบ ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ฯลฯ

 • บริการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ให้บริการสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมตามความต้องการของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล เช่น บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถวีลแชร์ อุปกรณ์ทดแทนเมาส์ ทางลาดแบบพกพา Braille display โปรแกรมอ่านจอภาพ หรือขยายจอภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น เป็นต้น

 • บริการทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (งบสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)

 • บริการอาสาสมัคร

ให้บริการอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล

INCLUSIVE SOCIETY สังคมเพื่อคนทั้งมวล

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

จัดโครงการอบรมเผยแพร่วิถีชีวิตของคนพิการ และสร้างเครือข่ายประชาคมมหิดลที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

 • การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 • สร้างสภาพแวดล้อม Universal Design

ปรับสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

CAREER OPPORTUNITIES ด้านอาชีพ

 • เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสทางการประกอบอาชีพ

จัดโครงการศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

 

ขั้นตอน การขอรับบริการหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

 1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแรกเข้า : เว็บไซต์ https://qrgo.page.link/n68nW
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการติดต่อประสานงานกลับไปยังนักศึกษา
 3. นัดหมายวางแผนการให้บริการรายบุคคล
 4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา