หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การยื่นขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ

  1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาใบแรก) และห้ามย้ายสาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
  3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
  4. กรณีที่นักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไปให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อสำนักงานก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การอุดหนุน

              ขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรของปีการศึกษา ตามจ่ายจริงกับนักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขา อัตราค่าใช้จ่าย

บาท/ราย/ปี

1. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

1.1 สาขาที่คาดแคลนและ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่

บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจการบิน

1.2 สาขาอื่นๆ นอกเหนือ 1.1

60,000

50,000

2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000
3. วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000
4. เกษตรศาสตร์ 70,000
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 200,000

ขั้นตอนการขอยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านส่วนงานที่สังกัด ตามปฏิทินการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาทางระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)

ไปยังทุกคณะ

สิงหาคม มกราคม เมษายน
2. คณะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแนบของนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ขอยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา มายังหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

กันยายน

กุมภาพันธ์  

 

พฤษภาคม

3.กองกิจรวบรวมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานจากคณะ พร้อมจัดทำหนังสือขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตุลาคม มีนาคม  

 

มิถุนายน

4. แจ้งการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

– ดำเนินการขออนุมัติรับเงินและอนุมัติให้โอนเงิน

ธันวาคม เมษายน กันยายน
5. กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา

มกราคม พฤษภาคม ตุลาคม