กองกิจการนักศึกษา มหิดล

แบบฟอร์มวินัยนักศึกษา

1.แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.แบบฟอร์มบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
3.แบบฟอร์มบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
4.แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
5.แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของพยานฝ่ายกล่าวหา
6.แบบฟอร์มรายงานการสอบสวน
7.แบบฟอร์มหนังสือทัณฑ์บน
8.แบบฟอร์มคำสั่งลงโทษพักการศึกษา
9.แบบฟอร์มคำสั่งตัดสิทธิเข้าสอบไล่
10.แบบฟอร์มคำสั่งลงโทษพ้นสภาพนักศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับวินัยนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

ข้อบังคับเครื่องแบบนักศึกษา

Disciplinary Measures