กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สิ่งที่ควรรู้ และข้อบังคับสำหรับผู้อาศัย

สิ่งของนักศึกษาทุกคนควรจะเตรียมเพิ่มเติมในการเข้าอยู่ในบ้านมหิดล ได้แก่
 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. ผ้าปูที่นอน ขนาด 3½ x 3½ x 6 ฟุต
 3. หมอน พร้อมปลอกหมอน
 4. แม่กุญแจ สำหรับคล้องตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ชุด
 5. ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

นอกจากนี้ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้าน จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาในบ้าน และยังมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของตัวนักศึกษาเองที่สำคัญพอสรุปได้ คือ

 • ต้องไม่นำบุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
 • ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หากเกิดความเสียหายจากการกระทำของตนต้องชดใช้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ต้องรักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดการชำรุดเสียหาย
 • ต้องไม่นำทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
 • ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใดๆ ในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานหอพักนักศึกษาก่อน
 • ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ต้องไม่ประกอบอาหารภายในหอพัก
 1. บ้านพักนักศึกษาชาย – หญิง มีกำหนดเปิดบ้าน เวลา 05.00 น. และปิดบ้าน เวลา 23.00 น.
 2. ล็อกประตูห้องพักทุกครั้งที่ออกจากห้อง โดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือเวลาเข้าห้องน้ำ และอย่าลืมนำกุญแจไปด้วย
 3. เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำของมีค่าเก็บไว้ในห้องพัก เช่น เงินสด, เครื่องประดับ,
  เครื่องใช้ที่มีราคาแพง เป็นต้น (เงินสดควรฝากธนาคารไว้ ซึ่งมีสาขาย่อยในมหาวิทยาลัย หากจำเป็นควรใส่ตู้ ล็อกกุญแจให้เรียบร้อย)
 4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้ในหอพัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, พัดลมปรับอากาศ, กระทะไฟฟ้า, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นต้น (ทางหอพักจัดหม้อต้มน้ำร้อน, ตู้เย็น, โทรทัศน์และเตาไมโครเวฟ ให้บริการแก่นักศึกษาตลอดทั้งคืน)
 5. นักศึกษาสามารถซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากร้านซักรีด และบริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติภายในบ้านได้
 6. บ้านมหิดลเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีไว้เพื่อส่วนรวม นักศึกษาจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษา หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้งอาจารย์ประจำบ้านทันที
ข้อบังคับสำหรับผู้เข้าพักอาศัย
การกำหนดเวลาเข้าออกหอพัก
 • การกำหนดเวลาเปิดและปิดหอพักให้เป็นไปตามประกาศกองกิจการนักศึกษา คือ เวลา 05.00 – 23.00 น.
 • นักศึกษาที่จะเข้า-ออกหอพักนอกเวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่หอพัก หรือหัวหน้างานหอพักนักศึกษา
 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด