หมายเลข Hotline ประจำส่วนงาน

และรายชื่อผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

บริการหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ประจำส่วนงาน

ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ
กองกิจการนักศึกษา 08 8874 7385 24 ชั่วโมง
คณะกายภาพบำบัด 06 2198 5442 24 ชั่วโมง
คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 1404 6555 24 ชั่วโมง
06 1949 5653 08.00-17.00 น.
08 6977 2372 08.30-16.30 น.
คณะเทคนิคการแพทย์ 0 2441 4371 ถึง 5

ต่อ 2840, 2842, 2843

08.30-16.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 2256 2533 09.00-17.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2441 5333 ต่อ 2121 08.00-16.00 น.
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
–  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2201 1056 / 0 2201 1206 08.30-16.30 น.
–       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 2201 1691 08.00-16.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดของการสื่อความหมาย
0 2201 2425 08.00-16.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 0 2201 2404 08.30-16.30 น.
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 0 2419 8800 08.30-16.30 น.
คณะเภสัชศาสตร์ 0 2354 3749 08.30-16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา – 0 2441 9322 08.30-16.30 น.
พญาไท – 0 2201 5053
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2889 2138 ต่อ 6028-6031, 6033 08.30-16.30  น.
08 4456 1928 08.30-18.00 น.
คณะศิลปศาสตร์ 0 2441 4215 08.30-16.30 น.
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0 2800 2840 ถึง 60

ต่อ 1000, 1001

08.30-16.30 น.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2441 5242
ต่อ 1429, 1427, 1422, 1421
08.30-16.30 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 08 6384 4645 24 ชั่วโมง
08 1908 3229
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 08 6026 5623 24 ชั่วโมง
09 9362 6455
06 2539 8951 08.30-16.30 น.
08 6781 5049
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 08 6445 6406 24 ชั่วโมง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 09 4553 8236  (ศาลายา) 24 ชั่วโมง
06 3992 4151 (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) 24 ชั่วโมง
วิทยาเขตกาญจนบุรี 08 6377 9947 24 ชั่วโมง

(เฉพาะจันทร์-ศุกร์)

08 6377 9948
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 08 0779 7995 08.00-16.30 น.
วิทยาลัยราชสุดา 08 1941 6577 24 ชั่วโมง
วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 – คณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตววิทยาประยุกต์
0 2576 6000 ต่อ 8245

06 4728 4496

08.00-16.00 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 09 4552 1345 24 ชั่วโมง
09 5516 4441
09 2263 6126
08 0993 4789
วิทยาลัยศาสนศึกษา 0 2800 2633 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :       กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ

 หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ