หมายเลข Hotline ประจำส่วนงาน

และรายชื่อผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

บริการหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ประจำส่วนงาน

ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ
กองกิจการนักศึกษา 08 8874 7385 24 ชั่วโมง
คณะกายภาพบำบัด 06 2198 5442 24 ชั่วโมง
คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 1404 6555 24 ชั่วโมง
06 1949 5653 08.00-17.00 น.
คณะเทคนิคการแพทย์ 0 2441 4371 ถึง 5 08.30-16.30 น.
ต่อ 2840, 2842, 2843
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 2256 2533 09.00-17.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2441 5333 ต่อ 2120, 2121 08.00-16.00 น.
0 2424 2584
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
–  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2201 1056 / 0 2201 1206 08.30-16.30 น.
–       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 2201 1691 08.00-16.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 08 1642 7779 19.00-22.00 น.
สาขาความผิดของการสื่อความหมาย 08 9107 0317 08.30-22.00 น.
–       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 0 2201 2404 08.30-16.30 น.
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 0 2419 8800 08.30-16.30 น.
คณะเภสัชศาสตร์ 0 2354 3749 08.30-16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา – 0 2441 9322 08.30-16.30 น.
พญาไท – 0 2201 5053
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2889 2138 ต่อ 6028-6031, 6033 08.30-16.30  น.
08 4456 1928 08.30-18.00 น.
คณะศิลปศาสตร์ 0 2441 4215 08.30-16.30 น.
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0 2800 2840 ถึง 60 08.30-16.30 น.
ต่อ 1000, 1122
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2441 5242 08.30-16.30 น.
ต่อ 1429, 1427, 1422, 1421
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 08 6384 4645 24 ชั่วโมง
08 1908 3229
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 09 9362 6455 08.30-16.30 น.
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 08 6445 6406 24 ชั่วโมง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 09 4553 8236 ศาลายา) 24 ชั่วโมง
06 3992 4151 (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) 24 ชั่วโมง
วิทยาเขตกาญจนบุรี 08 6377 9947 24 ชั่วโมง
08 6377 9948 (เฉพาะจันทร์-ศุกร์)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 08 0779 7995 08.00-16.30 น.
วิทยาลัยนานาชาติ 0 2700 5000 ต่อ 1115, 1210 08.00-17.00 น.
วิทยาลัยราชสุดา 08 1941 6577 24 ชั่วโมง
วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 – คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2576 6000 ต่อ 8245 08.00-16.00 น.
    และสัตววิทยาประยุกต์ 06 4728 4496
 – คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2576 6700 ต่อ 8225 , 8221 08.00 – 16.00 น.
 – คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
> หลักสูตรรังสีเทคนิค 06 4585 5267 08.00 – 16.00 น.
> หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 06 4585 5285 08.00 – 16.00 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 09 4552 1345 24 ชั่วโมง
09 5516 4441
09 2263 6126
08 0993 4789
วิทยาลัยศาสนศึกษา 0 2800 2633 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :       กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ

 หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ