คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน

มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อเรีองเรียนเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อำนาจและหน้าที่

(1) กลั่นกรอง พิจารณา และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน

(2) ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการพิจารณา

(3) มีหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาพบและ/หรือให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน

(4) อื่น ๆ ตามที่อธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  ออนไลน์

ยื่นข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ 

  • ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
  • ร้องเรียนการบริการ
  • เสนอแนะ
  • ร้องเรียนทุจริต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

*หากยื่นช่องทางร้องเรียนทุจริตผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

 

  อีเมล

ยื่นข้อร้องเรียนโดยส่งอีเมลไปที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน

auaychai.iss@mahidol.ac.th

 

  ตู้รับฟังความคิดเห็น

ยื่นข้อร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดไว้

 

  ไปรษณีย์

โดยมีส่งหนังสือถึง “ประธานคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน “ ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

ติดต่อด้วยตนเอง

ณ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*ร้องเรียนการทุจริตเป็นข้อมูลส่วนเดียวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

รายงานสถิติจัดการข้อร้องเรียน