new-bn2-1

ค้นหา

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ปรึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ร้องเรียน

กล่าวโทษ บุคลากร

new-bn23
ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไ

เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย” ในงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ดำเนินรายการโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

อบรมวินัย 6-7 ก.พ.61_๑๘๐๒๒๐_0036

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกฎหมาย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการดำเนินการทางวินัย ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ทั้งหมด (กลุ่มเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่มีความสำคัญในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี