ประวัติความเป็นมาของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย เดิม เป็นงานวินัยและนิติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกองกฎหมายตามมติสภามหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เหตุผลของการปรับเปลี่ยน เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่า งานด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการเสนอข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คล่องตัว จึงเห็นควรขึ้นตรงต่ออธิการบดีในการสั่งการ และทั้งเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน