คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับรักษาจรรยาบรรณและวินัยเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำนาจและหน้าที่

(1) กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รักษาจรรยาบรรณและวินัย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอันจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณและวินัย และให้ทำเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค.

(3) กลั่นกรองรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี เพื่อประกอบการสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

(4) อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย