ด้วยปัจจุบันส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้มีการจ้างบุคลากรที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์เข้ามาปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย โดยเป็นเจ้าหน้าที่บุคคล หรือนิติกร ซึ่งมีหน้าที่ในการร่างข้อบังคับ/ประกาศ การดําเนินการด้านพัสดุ การเป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ความจําเป็นของส่วนงาน

กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยโลก

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิติกรของส่วนงานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นิติกรในส่วนของมหาวิทยาลัย และนิติกรในระดับส่วนงาน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมาย

เกิดการพัฒนาความสามารถด้านกฎหมายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มนิติกรและผู้มีความรู้ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทุกๆ สองเดือน เวลาและสถานที่จะหมุนเวียนกันให้แต่ละส่วนงานเป็นเจ้าภาพ

กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ ชื่อ – สกุล สังกัด
1. นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
2. นางสาวศุภกาญจน์ เดชบุญ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
3. นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
4. นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
5. นายอาริยารักษ์ จันทะเขต กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
6. นายธนาชัย มาโนช กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
7. นางสาวศศิธร สวัสดิ์แดง กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
8. นายณัฐกิตติ์ สมสุข กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
9. นางสาวกุลวดี ปุณทริกโกทก กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
10. นางสาวศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
11. นายจักรกษณ์ พางาม กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
12. นายประสพโชค อยู่สำราญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13. นางสาวแสงรวี คูหากาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14. นางสาวธีรารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
15. นายสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16. นางสาวชนาธิป ขอประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
17. นายภาวิน จิรเดชพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18. นางสาวศรัญญา โสดานิล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19. นายปรัชญาภรณ์ เลิศสุภานันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20. นายจตุพล โถคนิตย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21. นายดนุพล จาตุรนต์พงศา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22. นายกฤตภาส หอมกระแจะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23. นางสาวยุวดี แทนภูงา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24. นางสาวณวีนา จินดาศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25. นางสาวณัฏฐนิช จิรภาณุรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26. นายภัทร แพรภัทรประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27. นายพสิณ ชรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
28. นายศุภกร วรรณจิตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
29. นายเอกชัย สินธ์ภักดี คณะทันตแพทยศาสตร์
30. นายวัชรพล เอี่ยมสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์
31. นายสุนทร บัวจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
32. นายชลิต เกตุมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
33. นางสาวธัญพัฒน์ ศักดิ์สยามกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
34. นายวัชรพงศ์ พิพิธพรรณพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
35. นายอภิสิทธิ์ สื่อบรรยงศิริ วิทยาลัยนานาชาติ
36. นายสุเทพ ทัดเทียม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
37. นางสาวอิสริยาภ์ ดิษยะวงษ์วราง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล