นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

0897833952


auaychai.iss@mahidol.ac.th

นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง

หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

0659798834


viengporn.kra@mahidol.ac.th

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต

หัวหน้างานวินัยและคดี

0894951922


ariyaruk.chu@mahidol.ac.th

นายจักรกฤษณ์ พางาม

รักษาการหัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป

0836996033


chakrakrishna.bha@mahidol.ac.th