นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

0-2849-6264


auaychai.iss@mahidol.ac.th

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง

นิติกร(อาวุโส)และที่ปรึกษากองกฎหมาย

0-2849-6261


kanaphot.phu@mahidol.ac.th

งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ พางาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) รักษาการหัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป

0-2849-6263


chakrakrishna.bha@mahidol.ac.th

นายสรศักดิ์ ฉิมทับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6266


sorasak.jan@mahidol.ac.th

นายปณิธิ เพ็ชรดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6266


pron.pet@mahidol.ac.th

นางสาววิไล กสิโสภา

นักวิชาการสารสนเทศ

0-2849-6263


vilai.kas@mahidol.ac.th

นางสาวพัทยา ฉัตรทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6263


pattaya.kha@mahidol.ac.th

งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง

นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

0-2849-6273


viengporn.kra@mahidol.ac.th

นางสาวสุธาสินี สัณหรัติ

นิติกร

0-2849-6268


Sutasinee.San@mahidol.ac.th

นางสาวเมธสา เอื้อโอภาพัฒน์

นิติกร

0-2849-6260


maytasa.eur@mahidol.ac.th

นางสาวพัชร์ ทาสีลา

นิติกร

0-2849-6262


pash.tas@mahidol.ac.th

นายดุษฎี ศรีขวัญแก้ว

นิติกร

0-2849-6260


dussadee.sri@mahidol.ac.th

นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง

นิติกร

0-2849-6267


sasiwimon.sri@mahidol.ac.th

นางสาวดวงพร นิ่มน้อย

นิติกร

0-2849-6267


duangporn.nim@mahidol.ac.th

งานวินัยและคดี

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต

นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานวินัยและคดี

0-2849-6261


ariyaruk.chu@mahidol.ac.th

นายธนาชัย มาโนช

นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6442


thanachai.man@mahidol.ac.th

นางสาวศุภกาญจน์ เดชบุญ

นิติกร (ผู้ชำนาญการ)

0-2849-6441


supakran.dat@mahidol.ac.th

นายณัฐกิตติ์ สมสุข

นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6269


natthakit.som@mahidol.ac.th

นางสาวศศิธร สวัสดิ์แดง

นิติกร

0-2849-6269


sasithorn.saw@mahidol.ac.th

นายวัชรพงศ์ พิพิธพรรณพงศ์

นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0-2849-6261


watcharaphong.phi@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐกนก บุญยประภา

นิติกร

0-2849-6442


natkanok.boo@mahidol.ac.th

นายวจนะ ใฝ่เด่นดี

นิติกร

0-2849-6270


wajana.pha@mahidol.ac.th

นางสาวอัญชนา พวงสุดรัก

นิติกร

0-2849-6442


anchana.phu@mahidol.ac.th

นางสาวรุจิเรข อรรถพูลทรัพย์

นิติกร

0-2849-6272


ruchirek.att@mahidol.ac.th

นางสาวสุประภา วิศิษฎ์สมบัติ

นิติกร

0-2849-6270


suprapa.vis@mahidol.ac.th